Zmiana stanu skupienia ciał cz. 2

Również i punkt wrzenia, jest tą samą temperaturą, co i punkt skraplania. Gdyby temperatura na całej powierzchni ziemi była stale niższa, niż 0°, nie byłoby na ziemi wody płynnej, lecz tylko stała; gdyby była wyższą niż + 100°, woda mogłaby istnieć tylko w stanie pary; gdyby temperatura na ziemi była wyższa, niż + 2000°, nie byłoby na ziemi ciał stałych,. a większość ciał, znajdowałaby się w stanie lotnym. Punkt topliwości i parowania każdego ciała, zależy jednak nie tylko od temperatury, lecz i ciśnienia, jakiemu ciało podlega; mówiąc że ołów topi się przy temp. + 325°, a paruje przy + 1450°, rozumiemy, że to ciało znajduje się pod zwykłym ciśnieniem atmosferycznym. Im większemu ciśnieniu ciało podlega, tern wyższej wymaga temperatury do stopienia i do parowania, lecz tern łatwiej się skrapla i zestala. Dla każdego gazu istnieje pewna najniższa temperatura, powyżej której nie daje się on skroplić nawet przy największym ciśnieniu (temperatura krytyczna) i pewne najniższe ciśnienie, bez którego samo oziębianie gazu tego nie skropli (ciśnienie krytyczne); niema jednak gazu, który by przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu się nie skroplił. Stan skupienia nie stanowi więc własności ciała: każde ciało może przybrać postać ciała stałego, płynnego lub lotnego, zależnie od warunków temperatury i ciśnienia.