Zmiana stanu skupienia ciał cz. 1

Przebieg zmian skupienia. Ciało stałe, ogrzewając się i rozszerzając wskutek tego coraz bardziej, poczyna w pewnej temperaturze przechodzić w ciało ciekłe, czyli topić się. Tę własność nazywamy topliwością, a temperaturę, przy jakiej ciało się topi, nazywamy punktem topliwości ciała. Jeżeli ciało płynne ogrzewa się w dalszym ciągu, poczyna ono przy pewnej temperaturze zamieniając się w ciało lotne, czyli parować. Tę własność nazywamy wrzeniem, albo parowaniem, a odnośną, temperaturę –  punktem wrzenia (parowania). Odwrotnie, ciało lotne, oziębiając się, dochodzi do pewnej temperatury, przy której poczyna zamieniać się w ciekłe, co nazywamy skraplaniem się ciała, a temperaturę, przy której się to odbywa, nazywamy punktem skraplania; ciało zaś ciekłe, oziębiając się w dalszym ciągu, przechodzi przy pewnej temperaturze w ciało stałe, co nazywamy zamarzaniem, krzepieniem lub zestalaniem się ciała, a odnośną temperaturę – punktem zamarzania lub krzepienia, albo zestalania się tego ciała. Punkt topliwości i punkt zamarzania, oznacza jedną i tę samą temperaturę, która jest temperaturą graniczną pomiędzy stałym, a ciekłym stanem skupienia ciała, tj. temperaturę, poniżej której ciało jest stałem, a powyżej której – ciekłym.