Wypadkowa

Ponieważ masa nie może się poruszać jednocześnie w różnych kierunkach z rozmaitą jednocześnie szybkością, przeto, gdy działa na nią kilka sił w różnych kierunkach i z rożnem przyspieszeniem, posuwa się ona w rezultacie w jednym kierunku w danej chwili i z określoną prędkością tak, jak gdyby na nią w tym kierunku działała tylko jedna siła, odpowiednio wielka. Taka jedna siła, mogąca wywołać ten sam skutek co wszystkie siły, działające w danej chwili na masę, nazywa się siłę wypadkową, siły zaś istotnie działające, składające się na jej działanie, nazywamy jej siłami składowymi. Wynajdywanie wypadkowej nazywamy składaniem sił. Mając znaleźć wypadkową kilku sił składowych, najdogodniej jest często znaleźć ją naprzód dla 2 składowych, po czym znajdujemy znów wypadkową dla tej otrzymanej wypadkowej i trzeciej składowej, następnie składamy tę ostatnią wypadkową z czwartą składową i t. d. Działanie odwrotne, t. j. zastępowanie jednej, istotnie działającej siły, przez 2 lub kilka innych, nazywamy rozkładaniem sił.