Światło

Światłem nazywamy zjawisko, oddziaływające na nasz zmysł wzroku; od światła zależy to, że ciała widzimy. O ile przedmiot nie wydaje światła, dochodzącego do naszego oka, lub o ile na przedmiot nie pada światło, które odbiwszy się od niego, dochodzi do naszych oczu, przedmiotu nie dostrzegamy. Stopień jasności przedmiotu, jego barwa, stopień połysku i przezroczystości, jego wielkość, postać, położenie, odległość, są to własności, które poznajemy za pomocą wzroku, dzięki światłu (ostatnie 4 własności możemy poznać i innym zmysłem). Żadnym zmysłem nie poznajemy tylu własności ciała i tak dokładnie, jak wzrokiem.

Aby światło poznać, musimy poznać jego źródła, jego sposób rozchodzenia się, zmiany kierunku, jakim go po drodze ulec może, zjawiska, jakie wywołać może i sposób jego oddziaływania na nasz narząd wzroku.