Poszczególne własności ciał

Jedno ciało może różnić się od drugiego swą objętością, postacią, barwą, połyskiem, przezroczystością, twardością, ciężarem, ustrojem wewnętrznym, smakiem, zapachem, rozpuszczalnością, topliwością, lotnością, przewodnictwem ciepła czy elektryczności, kowalnością, ciągliwością, palnością i t. p. własnościami poszczególnemu Kawałek metalu, szkła, kamień, drzewo i t. p., posiada zawsze jakąś objętość i kształt, które zachowuje, choć takiego ciała nie zamykamy w naczyniu; nazywamy takie ciało ciałem stałem. Woda, spirytus, benzyna, nafta, olej i t. p., posiadają również objętość (możemy np. mieć Kwartę wody, garniec wody i t. d.). lecz ich kształt zależy od naczynia, w którym się znajduje; trzymamy je w naczyniach, które mogą być u góry otwarte; nazywamy takie ciała ciekłymi albo płynnymi. Powietrze, gaz oświetlający, para wodna i t. p., nie posiadają ani stałej objętości, ani kształtu, o ile nie są trzymane w naczyniu, zamkniętym ze wszystkich stron; są to ciała lotne, czyli gazy. Ciała więc znajdować się mogą w trojakim stanie skupienia. Ten stan ich należy również do własności poszczególnych.