Przyczyna zjawiska cz. 2

Taki niezmienny, zawsze stale w tych samych warunkach jednakowo się powtarzający stosunek zjawisk do siebie, który możemy ściśle i jasno wyrazić, najlepiej w postaci liczb, lub w postaci reguły, nie mającej wyjątków, nazywamy prawem przyrody. Wszystko, co w świecie zachodzi, odbywa się tak, jak gdyby wszystkie zjawiska podlegały stałym prawom.

Podział fizyki. Ponieważ każde zjawisko jest ruchem, przeto, aby poznać zjawiska, musimy przede wszystkim poznać prawa ruchu w ogólności, a następnie rozpatrzeć różne rodzaje ruchów. Z tego powodu fizyka, jako nauka o zjawiskach, rozpada się na naukę o ruchu w ogólności, czyli mechanikę i na naukę o takich swoistych rodzajach ruchów, jak głos, ciepło, światło, magnetyzm i elektryczność. Ponieważ jednak wszystkie ciała, niezależnie od tego, jakim zjawiskom podlegają, zawsze i stale dążą do wzajemnego zbliżenia się ku sobie, przeto przede wszystkim pomówimy o tym ich wzajemnym ku sobie ciążeniu.