Siła

To, co wprowadza lub usiłuje wprowadzić w ruch ciało, co ruch ciała może przyspieszyć, zwolnić, wstrzymać, lub co może zmienić jego kierunek, nazywamy potocznie siłę. Jeżeli jakaś masa znajduje się w spokoju, to bądź nie działają na nią wcale żadne siły, bądź też działają siły, wzajem się równoważące, gdyby bowiem na masę działała jakaś siła, nie napotykająca na żadne przeciwdziałanie, musiałaby ona tę masę poruszać. Tak samo, jeżeli masa porusza się po linii prostej z prędkością jednostajną, to oczywiście nie działa na nią żadna siła, ho gdyby działała, musiałaby ona do tej prędkości ciała dodawać nowej prędkości, a więc, musiałaby ruch ciała przyspieszać, lub działając w stronę przeciwną jego ruchowi, zwalniać go, albo, działając w kierunku innej linii, zmieniać ten kierunek prostolinijny ciała. Odróżniamy siły chwilowe, t. j. działające jednorazowo, w ciągu krótkiej chwili (np. pchnięcie, uderzenie, wybuch i t. p.) i siły ciągłe, działające stale, bez przerwy przez pewien przeciąg czasu (np. przyciąganie ziemi, działanie parowozu w ruchu na złączone z nim wagony i t. p.). Znakomity Newton, o którym wspominaliśmy, wykrył trzy zasadnicze prawa działania sił, trzy prawa, czyli trzy zasady dynamiki.