Termometr cz. 3

Wywieszając termometr za okno, należy go zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci i wiatru (a więc najlepiej od strony północnej, pod daszkiem itp.), gdyż inaczej, rtęć wskaże temperaturę chwilową szkła termometru, a nie powietrza.

Temperatura pokoju mieszkalnego wynosić winna +14° R (= 17,5° C) i dochodzić najwyżej do -f- 16° R (=20°C). Temperatura wewnętrzna ciała ludzkiego wynosi u człowieka zdrowego (bez względu na strefę i klimat, w jakim przebywa i na temperaturę powietrza otaczającego), około -|~ 36,5° C; może w stanie gorączki dojść do 42° C; powyżej tej temperatury, -jak i poniżej 35° C, następuje śmierć.

Ciepło właściwe. Ogrzewając mały kawałek żelaza nad tym samym płomieniem i przez taki sam czas, jak i wielki kawał żelaza, dajemy obu tym ciałom jednakową ilość ciepła, lecz mały kawałek ogrzeje się tą ilością znacznie silniej, dojdzie do znacznie wyższej temperatury, niż wielki kawał tego żelaza, gdyż ta sama ilość ciepła, rozchodząc się w większej masie, nie może jej ogrzać tak silnie, jak małą. Wielka masa, aby dojść do tej samej temperatury co mała, musi otrzymać tyle razy więcej ciepła, ile razy jest większa. Należy więc odróżniać ilość ciepła i temperaturę.