Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 5

Fizyka rozważa istniejące, o ile ono ma w sobie zasadę inercji i ruchu; matematyka i geometria badają istniejące, o ile ono jest liczbą i wielkością; pierwsza filozofią wreszcie zajmuje się istniejącym, o ile ono nim jest i o ile ono pod ogólne warunki bytu podpada.

Franciszek Bakon starał się oprzeć klasyfikację nauk na różnicy władz umysłowych. Podług niego, w człowieku są rzeczy wielkie władze umysłowe: pamięć, rozum i wyobraźnia. Stosownie do tego, rozróżnia on trzy wielkie działy umiejętności ludzkich: historie, która odpowiada pamięci, filozofie, która posługuje się rozumem, oraz poezje, której źródłem twórczości jest wyobraźnia. Historia dzieli się na historie naturalną, obejmującą wszystkie wiadomości o przyrodzie, i historie społeczną, czyli historie właściwą. Filozofią zajmuje się Bogiem, przyrodą i człowiekiem. Ta część, której przedmiotem jest Bóg, nazywa sic teologią. Do poznania przyrody prowadzą: matematyka, filozofią naturalna i metafizyka. Nauka o człowieku rozpada się na trzy części: 1) o człowieku w ogóle, 2) o ciele ludzkim i 3) o umyśle ludzkim.