Zmiana stanu skupienia ciał cz. 3

Ciepło topliwości. Wstawiwszy do ciała stałego termometr i ogrzewając to ciało, widzimy, że jego temperatura się podnosi, lecz tylko do oliwili, gdy ciało pocznie się topić. Od tej chwili, pomimo dalszego ogrzewania, ciało wykazuje wciąż tę samą temperaturę (punkt topliwości), aż do czasu, gdy ciało zamieni się w płyn, po czym dopiero, o ile ten płyn dalej ogrzewamy, temperatura jego znów wzrasta. Pozornie więc wydaje się, jakoby cała ilość ciepła, wnikająca do ciała w ciągu czasu jego topienia się, gdzieś ginęła. Tę ilość ciepła, nie wykazywaną przez termometr w ciele topiącym się, nazywamy ciepłem utajonym topliwości. To ciepło jednak w rzeczywistości nie ginie; zamienia się ono tylko widocznie w pracę, potrzebną do zmiany wewnętrznej budowy ciała (tj. do zamiany układu cząsteczek ciała stałego w układ cząsteczek, właściwy ciału ciekłemu), a nadto, potrzebną do przezwyciężenia ciśnienia powietrza na ciało, które topiąc się rozszerza się i musi przy. tym opór ze strony tego ciśnienia pokonać. Mamy tu przeto do czynienia z pracą podwójną: wewnętrzną i zewnętrzną. Praca ta powstaje z ciepła wnikającego do ciała; termometr nie może wykazywać pracy, lecz tylko ciepło i dlatego nie wykazuje on w tym wypadku wzrostu temperatury.