Tlen cz. 1

Tlen jako pierwiastek znajduje się w powietrzu i stanowi mniej więcej jego objętości; związki tlenu są na ziemi bardzo pospolite i częstokroć występują w olbrzymich ilościach, tak np. woda, zawiercująca na wagę tlenu, tak krzemionka, wapniaki, gliny i w ogóle większa część minerałów, tak na koniec ciała roślin i zwierząt – wszystkie te materie zawierają w sobie tlen w większej lub mniejszej ilości, ddori przeto w stanie pierwiastku, a jeszcze bardziej w stanie rozmaitych związków, jest jedną z materii najpospolitszych i najobfitszych na ziemi; przypuszczają, że waga tlenu w tych różnych stanach wynosi około wagi całej naszej planety.

Tlen w powietrzu jest pomieszany z innymi ciałami gazowymi, a przede wszystkim z azotem, którego ilość jest stosunkowo bardzo znaczna, bo wynosi prawie cztery razy więcej niż tlenu. Chcąc zbadać własności czystego tlenu należałoby oddzielić go od azotu, co jednak jest zadaniem dość trudnym z powodu własności tego ostatniego gazu. Wprawdzie tlen łatwiej rozpuszcza się w wodzie i łatwiej przenika przez błony niż azot i na tym nawet oparto metody jego wydzielenia z powietrza, ale postępowanie w tych metodach jest żmudne, a w rezultacie tlenu absolutnie czystego otrzymać za pomocą nich nie można. Dlatego to, pomimo obfitości tego ciała w atmosferze, musimy się uciec do otrzymywania go z innych źródeł.