Rzut poziomy cz. 3

Po upływie drugiej sekundy, ciało, biegnące tylko pod wpływem bezwładności w kierunku poziomym, powinno się znaleźć w punkcie H, t. j. powinno wskutek ruchu jednostajnego, przebyć w ciągu drugiej sekundy drogę FH= EF; w rzeczywistości, pod wpływem jednocześnie działającej na nie ciężkości, znajdzie się w punkcie J, pionowo pod II, przy czym HJ równa się drodze, jaką by ciało przebyło w ciągu 2 sekund, spadając ku ziemi swobodnie. Po upływie 3-ch sekund, zamiast w K, znajdzie się ono pionowo pod tym punktem w L, przy czym HK = EF, a KL równa się drodze, jaką by ciało w ciągu 3 sekund przebyło, spadając swobodnie na ziemię i t. d. EG jest kierunkiem wypadkowym, pomiędzy EF i kierunkiem siły ciążenia, GJ jest wypadkową pomiędzy przedłużeniem EG w linji prostej, a kierunkiem ciążenia, JL — wypadkową między przedłużeniem GJ w linii prostej, a kierunkiem ciążenia; drogi EG, GJ, JL i t. d., tworzą razem linię krzywą, po której, ciało rzucone poziomo, biegnie ku ziemi. Im większa będzie siła rzutu, a więc początkowa prędkość, tern dłuższe byłyby drogi EF, FH, HK i t. d., tym dłużej utrzymywałoby się ciało nad ziemią, zanimby spadło.