Klasyfikacja nauk i socjologia cz. 4

Ponieważ troszczono się przede wszystkim o te wiadomości, które przynosiły bezpośrednią korzyść człowiekowi, były to więc zbiory wiadomości, które stanowią dzisiaj treść nauk technicznych, zastosowanych do praktycznych potrzeb życia. Wiadomości to konkretne, opisowe, oparte prawie wyłącznie na spostrzeganiu i doświadczeniu. Dopiero mając pewny zasób wiadomości konkretnych, pojawiła się potrzeba wniknięcia w ich treść, zrozumienia ich, uporządkowania i porównania. Powstawała wiec teoria i formowały się nauki teoretyczne, w których abstrakcyjne myślenie było już ważnym czynnikiem. Abstrakcja prowadziła do coraz większych uogólnień. Mając takowe, starano się objąć teoretycznie całą wiedzę i wysnuć ją z jednego uogólnienia. Tak uogólnioną wiedzę nazywamy filozofią.

Pierwszą ważniejszą próbę klasyfikacji filozoficznej nauk napotykamy u Arystotelesa. Rozróżnia on naukę o całości czyli ogólności, t. j. filozofię, i szczególne nauk Filozof je dzieli na: 1) filozofię sztuki, 2) filozofię praktyczną czyli naukę obyczajową i 3) filozofię teoretyczną. Filozofią teoretyczna ma trzy gałęzie: matematykę, fizykę i pierwszą filozofię czyli teologię.